Voorwaarden


De belangrijkste verhuurvoorwaarden:

Algemene voorwaarden voor het huren:
Onder verhuurder wordt verstaan Buggy-Fun in Ledeacker.
Onder huurder wordt verstaan berijder van de buggy. 

Artikel 1
Huurder verklaart dat hij/zij beschikt over een Nederlands B rijbewijs.

Artikel 2
Huurder zal zich te allen tijde houden aan de aanwijzingen van de verhuurder/begeleider en niet afwijken van de route.

Artikel 3
Voor en tijdens het arrangement mag er géén alcoholische drank worden genuttigd. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van alcohol is voor rekening van de huurder.

Artikel 4
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, veroorzaakt door nalatigheid of het negeren van instructies, aan de gehuurde materialen toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen en bijhorende inkomstenderving, direct aan verhuurder vergoeden.

Artikel 5
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde vervoersmiddelen naar vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurgelden.

Artikel 6
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de gehuurde vervoersmiddelen, daar deze door verhuurder standaard niet tegen diefstal verzekerd is.

Artikel 7
Huurder zal alle veroorzaakte schade direct aan verhuurder vergoeden. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met de gehuurde vervoersmiddelen aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren.

Artikel 8
Het is niet toegestaan dat huurder de gehuurde vervoersmiddelen aan derden in onderhuur of gebruik afstaat ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over draagt.

Artikel 9
Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

Artikel 10
Huurder is verplicht de geldende verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement in acht te nemen.

Artikel 11
Het is verboden:
a) De trottoirbanden op en af te rijden.
b) Met de Buggy's tegen elkaar aan te botsen.
c) Extra Personen of goederen te vervoeren.
d) Op een openbare weg opzettelijk door kuilen rijden.

Artikel 12
Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele (verkeers)boetes, deze kunnen dan ook ten alle tijden op de huurder verhaald worden.

Artikel 13
Verhuurder kan huurder verplichten zich te legitimeren, alvorens de overeenkomst met huurder aan te gaan. Een kopie van het rijbewijs wordt ten alle tijden bewaard voor de administratie.

Artikel 14
Huurder is €250,00 borg verschuldigd aan verhuurder, welke betaald wordt voor de rit begint, als de schade hoger is dan de totaal betaalde borg, dan gaat ondergetekende ermee akkoord dat hij/ zij c.q. de groep, de reparatie factuur per omgaande zal betalen.
Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de buggyrit begint, behoudt de huurder zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te nemen.